LIBRe Stories е електронно издание, в което се публикуват научни статии, анализи и коментари, одобрени за печат от редакционния екип на Фондация „ЛИБРе“. Редакцията може да предложи редакционни промени, които не се отразяват на съдържанието и структурата на материала, като същите се отразяват единствено и само след съгласието на автора.

В LIBRe Stories намират поле за изява представители на магистратурата и адвокатурата, и специалисти, работещи в в областите информационни технологии, информационна сигурност, маркетинга, психологията и др., които ще ви представят своите становища по проблеми в кръга на техните професионални и научни интереси.

В случай, че желаете да се присъедините към авторския кръг на LIBRe Stories, Ви молим да се запознаете с общите правила за публикуване и свръзаните с това документи и да изпратите своя труд и/или въпроси на адрес: editors@librestories.eu


Авторство

Всеки автор следва да гарантира, че:

1. Той/тя е едноличен автор на публикацията и има пълно авторско право върху представения материал.

1.1. В случай, че публикацията е изготвена в съавторство, декларацията за авторско следва да се попълни от всички автори, участвали в изготвянето на статията.

1.2. В случай, че авторският текст е публикуван до момента в научни и/или други печатни или електронни издания, блогове и др. авторът декларира в декларацията си за авторство (за един или повече автори), че разрешавайки използването на произведението от Фондация „ЛИБРе“ не нарушава вторичните авторски права на издателя съгласно чл. 59 и чл. 60 от Закона за авторското право и сродните му права. Авторът/авторите следва да посочи/посочат изданието/изданията, в които текстът е публикуван, както и оригиналното наименование на произведението, под което е било публикувано в посочените издания.

2. Публикацията не е копирана изцяло или отчасти от друг материал – обект на авторско право.

3. Разрешава на Фондация „ЛИБРе“ възпроизвеждането на произведението, разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението; публичното представяне на произведението, излъчването на произведението по безжичен път, предаването и препредаването на произведението по кабел; предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без за това Фондация „ЛИБРе“ да дължи възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид или каквото и да било друго обезщетение.

4. Ако неизпълнението на задълженията на участника след приемане условията за публикуване и деклариране на неговото авторство, доведе до искове срещу Фондация „ЛИБРе“ или вреди и разходи от друг характер (включително съдебни разноски и разходи за специализирана правна защита), в резултат на неспазване на гаранциите, дадени в настоящата клауза, Фондация „ЛИБРе“ си запазва правото да търси отговорност от автора за всички претърпени вреди съгласно действащото национално законодателство.

Декларацията за авторство (едноличен автор) може да бъде изтеглена от тук.

Декларацията за авторство (съавторство) може да бъде изтеглена от тук.


Начин на предаване на материали за публикуване

Авторът(-ите) трябва да представи(-ят) копие от материала за публикуване във вида и обема съгласно настоящите правила, в едно с:

  • попълнена и подписана Декларация за авторство (едноличен автор) или Декларация за авторство (съавторство) в сканиран вид (формат .pdf);
  • попълнена и подписана декларация за съгласие за обработка на лични данни в сканиран вид (формат .pdf);
  • данни за автора (по зададен шаблон; формат .doc/.docx);
  • снимка на автора във формат .AI/.EPS/.CDR или .JPG/.PNG/.GIF (минимум 200px ширина).


Език

LIBRe Stories предлага възможност за публикуване на български и английски език. В случай, че авторът предостави материали само на един език, екипът на LIBRe Stories не поема ангажимент за превод на текста и на втория език – в този случай в секцията на електронната платформа на езика, за който не е предоставен пълен текст на публикацията, ще бъде поместено само резюме.


Обем и формат

Обемът на представените материали не може да надхвърля 50 000 знака (водещ език при определяне броя на символите е българският; или съответно езика, на който е предоставено произведението, в случай, че е представено само на един език).

Предложените за публикация текстове трябва да бъдат във формат Microsoft Word, с номерирани страници, шрифт Calibri, големина 12 pt, с разстояние между редовете 1,15.


Ключови думи

В началото на всеки материал се представят до 20 ключови думи на български и английски език.


Резюме

Всеки материал трябва да бъде придружен с резюме на български и английски език в обем между 200 и 250 думи.


Данни за автора

Към всеки материал се прилага кратка биографична справка за автора на български и английски език, включваща информация за: образование, академична степен, професионално положение, научни интереси и основни публикации. Посочват се още институционален адрес за кореспонденция и електронна поща. За улеснение на авторите прилагаме шаблон.


Правила за библиографско описание


Редакторски екип

Редакционният екип на електронното издание LIBRe Stories се състои от практици с опит в правото и информационните технологии или свързани с тяхното приложение специфични сфери:

  • Александра Цветкова, управител на Фондация „ЛИБРе“ и основател на инициативата LIBRe Stories;
  • Иво Емануилов, практикуващ специалист в областта на ИКТ правото.