Настоящият документ съдържа общите условия на договора за използване на информационни услуги и съдържание, предлагани чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, достъпен на адрес http://librestories.eu, наричан по-долу за краткост „Договора“, и урежда отношенията между Фондация „ЛИБРе“ и всеки потребител на услугите или съдържанието, достъпни чрез горепосочения сайт.ДЕФИНИЦИИ
ЧЛЕН 1.

(1) За прилагането и тълкуването на настоящите общи условия, използваните понятия и изрази ще се употребяват със следното значение:

1. „Информационна система“ - всяко конкретно устройство или комбинация от взаимосвързани подобни устройства, което или измежду които поне едно е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

2. „Електронна препратка“ - хипервръзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

3. „Доставчик на услуга по съхранение на чужда информация“ - физическото или юридическото лице, което предоставя споделени хостинг услуги.

4. „Фондация ЛИБРе“ – юридическо лице с нестопанска цел, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България, регистрирано под фирмено дело № 220/2015 в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) към Софийски градски съд, ЕИК БУЛСТАТ 176860854, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, ул. „Димитър Петков” №64, вх. Б, ет. 3.

5. „Потребител“ - всяко лице, което под каквато и да е форма използва информационните услуги или съдържанието, предоставяни от уебсайта, администриран от Фондация „ЛИБРе“.

6. „Случайно събитие“ - непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, което не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора и което при настъпването си прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

7. „Споделени хостинг услуги“ - включват, но не се изчерпват с услуги по предоставяне на свободно дисково пространство, намиращо се в инфраструктурата на доставчика на услуга по съхранение чужда информация; предоставяне на достъп до администраторски панел за публикации; обработване и администриране на информация, съхранявана в предоставеното дисково пространство; използване на електронна поща; предоставяне на параметри във връзка с изпълнение на услугата по договора, обвързващ Фондация „ЛИБРе“ и доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на услуги по техническа поддръжка; предоставяне на контролен панел за управление на абонаментите и регистрациите на потребителите.

8. „Съдържание“ - всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на уебсайта от Фондация „ЛИБРе“ и запазени върху сървър на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

9. „Уебсайт“ - съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в електронна съобщителна мрежа чрез използването на протокол за прехвърляне на хипертекст (http/https).

10. „Уебсайтът на Фондация „ЛИБРе“ - уебсайт разработен, ръководен и администриран от Фондация „ЛИБРе“ и достъпен на адрес http://librestories.eu, чрез който на потребителя се предоставят различни информационни услуги и съдържание, които са предмет на настоящите общи условия.

11. „Услуги“ - услугите, предоставяни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

12. „Уеб страница“ - хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуално и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).

13. „Неправомерни действия“ - действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.

(2) В приложимите случаи думи, употребени в единствено число, следва да се разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧЛЕН 2.

(1) Предоставяните от Фондация „ЛИБРе“ услуги чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ включват, но не се ограничават до, услуги по търсене, обработване и предоставяне на достъп до информация и съдържание, достъпни за потребителя във вид на текст, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуални ресурси и други, както и всякакви други свързани услуги.

(2) Фондация „ЛИБРе“ периодично подобрява услугите, достъпни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, в съответствие с дейността си, като изменя техния брой, характеристики и режима на предоставянето им. Във връзка с това Фондация „ЛИБРе“ може да създава или премахва определени функционалности на услугите, както и да преустанови тяхното предоставяне.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЧЛЕН 3.

(1) Настоящите условия се прилагат по отношение на предоставянето на услугите чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ и съставляват неизменна част от договора, сключен между Фондация „ЛИБРе“ и потребителя.

(2) Фондация „ЛИБРе“ запазва правото си да изменя настоящите условия във всеки момент, като публикува изменените условия в уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

(3) Текстът на настоящите общи условия е достъпен в интернет на следния адрес: http://librestories.eu/bg/p/general-terms-and-conditions, във формат, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(4) Електронна препратка към уеб страницата по предходната алинея, която съдържа текста на настоящите общи условия, е видима в долната част на всяка уеб страница от уебсайта.

(5) Настоящите условия се считат обвързващи за Фондация „ЛИБРе“ от момента на публикуването им в уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

(6) Потребителят потвърждава, че е запознат с настоящите общи условия в тяхната цялост.

(7) Потребителят потвърждава, че е навършил пълнолетие и е дееспособен. В случай че потребителят е непълнолетен, същият потвърждава, че е получил съгласието на свой родител или попечител съгласно изискванията на действащото българско законодателство.
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ
ЧЛЕН 4.

(1) Услугите, достъпни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, се предоставят на потребителя безвъзмездно.

(2) Независимо от настъпили промени в настоящите общи условия или в режима на ползване и достъп до услугите, потребителят не дължи възнаграждение за ползването на услугите.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
ЧЛЕН 5.

(1) Договорът се счита обвързващ за страните от момента, в който потребителят се е запознал със съдържанието на настоящите общи условия и ги е приел.

(2) Потребителят потвърждава, че се е запознал със съдържанието на настоящите общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва с всяко използване на услугите и съдържанието, достъпни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

(3) Използване по смисъла на предходната алинея включва, но не се ограничава до, всяко отваряне, визуализиране и възпроизвеждане на уеб страница от уебсайта на Фондация „ЛИБР е“, кликване или докосване върху електронна препратка, видима на началната (заглавна) страница или на която и да е друга уеб страница от уебсайта на Фондация „ЛИБР е“, кликване върху бутона за електронно абониране за автоматично получаване на информация от електронната платформа LIBRe Stories.

(4) В случай че потребителят не е съгласен с някоя от уговорките, съдържащи се в настоящите общи условия, той следва да не използва уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ или която и да е от услугите, достъпни чрез него. В случай че потребителят вече ги е използвал или ги използва, той следва да преустанови използването им незабавно и да напусне уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЧЛЕН 6.

(1) Потребителят има право на достъп до услугите, достъпни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, при спазване на условията и изискванията за достъп до съответните услуги, определени от Фондация „ЛИБРе“.

(2) Потребителят има право на достъп до информацията, представена във вид на текстово, графично, аудио, видео или аудио-визуално съдържание при следните ограничения:

1. Достъпът до аудио, видео или аудио-визуалното съдържание се осъществява само при поискване, чрез медиен поток (streaming). Медийният поток представлява предаване на постоянен поток от аудио и/или видео сигнали чрез електронна съобщителна мрежа от уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ или посредством електронна препратка към уебсайтове, създавани, поддържани и администрирани от трети лица, до крайно устройство на потребителя, което му предоставя възможност да гледа и слуша съдържанието в реално време, без да се съхранява постоянно копие на съдържанието или да се предоставя възможност за неговото изтегляне и записване;

2. Възможност за изтегляне и записване на съдържанието се предоставя единствено с разрешение от страна на Фондация „ЛИБРе“ или на съответните трети лица. Индикация за такова разрешение е например наличието на изрична опция за изтегляне и записване под формата на бутон или електронна препратка, която води към съответното съдържание.

ЧЛЕН 7.

Потребителят се задължава при използване на услугите, предоставяни от Фондация „ЛИБРе“ чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“:

1. да не извършва неправомерни действия по смисъла на настоящите общи условия;

2. да не използва, копира или разпространява съдържание, достъпно на и чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, за търговски цели;

3. да не се представя да друго лице или за представител на друго физическо или юридическо лице или група от лица, които не е овластен да представлява, или по какъвто и да било начин да въвежда в заблуждение Фондация „ЛИБРе“ или трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена професионална или друга група;

4. да уведомява Фондация „ЛИБРе“ за всеки случай на извършено или установено нарушение при използване на услугите, достъпни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“;

5. да уведомява Фондация „ЛИБРе“ при констатиране на повредено, неработещо или неактуално съдържание или електронни препратки с цел същите да бъдат своевременно поправени, отстранени или обновени.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯ „ЛИБРЕ“
ЧЛЕН 8.

(1) Фондация „ЛИБРе“ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя да ползва услугите нормално и необезпокоявано. Независимо от това, Фондация „ЛИБРе“ не гарантира, че съдържанието, достъпно чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, е пълно, точно, правилно и изчерпателно.

(2) Фондация „ЛИБРе“ има правото, но не и задължението, по собствена преценка и без да отправя предупреждение, да спира, ограничава или променя услугите, предоставяни на потребителя чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

(3) Фондация „ЛИБРе“ има правото, но не и задължението, по собствена преценка и без да отправя предизвестие, да спира, ограничава или променя услугите, предоставяни на потребителя чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, както и да уведомява компетентните държавни органи, ако по преценка на Фондация „ЛИБРе“ потребителят чрез поведението си нарушава разпоредбите на действащото българско законодателство, настоящите общи условия или застрашава права на трети лица.

ЧЛЕН 9.

(1) Фондация „ЛИБРе“ има правото да поставя на всяка от уеб страниците на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ електронни препратки, сочещи към уебсайтове, които са извън контрола на Фондация „ЛИБРе“.

(2) Фондация „ЛИБРе“ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на уебсайтовете по ал. 1 или разпространяваното чрез тях съдържание, както и на услуги или съдържание, станали достояние на потребителя при ползване на услугите на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.
ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
ЧЛЕН 10.

(1) При ползване на услугите, предмет на настоящите общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание, което може да включва обекти, закриляни от авторски права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на Фондация „ЛИБРе“ или на съответно указани трети лица.

(2) Правата на интелектуална собственост върху съдържанието, разположено на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други приложими закони и принадлежат на Фондация „ЛИБРе“ или на съответно указани трети лица, отстъпили на Фондация „ЛИБРе“ правото на използване на съответните закриляни обекти.

ЧЛЕН 11.

(1) Сайта на Фондация „ЛИБРе“ публикува авторски текстове, които са обект на авторско право, принадлежащо на посочените под публикацията лица. Фондация „ЛИБР е“ полага необходимата грижа за да гарантира, че публикуването на всички авторски текстове на сайта на Фондация „ЛИБР е“, които са обект на авторско право, се извършва с разрешението на титуляря на това право.

(2) В случай, че получи достатъчна и достоверна информация за съдържание, достъпно чрез сайта на Фондация „ЛИБР е“, което нарушава авторско право, сродно на него право или право върху база данни, Фондация „ЛИБР е“ блокира достъпа до това съдържание без излишно забавяне.ОТГОВОРНОСТ
ЧЛЕН 12.

(1) Фондация „ЛИБРе“ полага грижа информацията, достъпна на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочено нещо различно на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

(2) Фондация „ЛИБРе“ полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.

ЧЛЕН 13.

(1) С приемане на настоящите общи условия потребителят заявява, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

(2) Страните се съгласяват, че Фондация „ЛИБРе“ не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди, освен ако същите са причинени от Фондация „ЛИБРе“ умишлено или при проявена груба небрежност.

(3) Фондация „ЛИБРе“ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя или за загуба на данни, произтекли от съдържание, съхранено или използвано по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

ЧЛЕН 14.

(1) Фондация „ЛИБРе“ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на Фондация „ЛИБРе“, включително в случаи на непреодолима сила, случайно събитие, прекъсване на глобалната или локалната Интернет свързаност, породено от повреди в основната физическа инфраструктура, неправилна софтуерна конфигурация, свръхнатоварване на мрежата, атаки от тип „отказ от услуга“ и всякакви други проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на Фондация „ЛИБРе“, проблеми дължащи се на оборудването на потребителя, както и при случаи на нерегламентиран достъп или неправомерна намеса на трети лица във функционирането на информационните системи на Фондация „ЛИБРе“ или сървърите на Доставчика на услуга по съхраняване на чужда информация.

(2) Фондация „ЛИБРе“ не носи отговорност за достъпността, качеството на услугите или надеждността на всякакво външно съдържание, предоставено на потребителя от трети лица или споменато по какъвто и да е начин чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, включително чрез електронни препратки, сочещи към външни източници на съдържание.

ЧЛЕН 15.

(1) Фондация „ЛИБРе“ не носи отговорност за действията или бездействията на потребителя, свързани с използването на услугите.

(2) Фондация „ЛИБРе“ не носи отговорност за претърпени имуществени или неимуществени вреди, включително пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали, информация или друго съдържание, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

(3) Фондация „ЛИБРе“ не отговаря за претърпените имуществени или неимуществени вреди, включително пропуснатите от потребителя или от трети лица ползи, причинени вследствие на разваляне на договора поради неспазване от страна на потребителя на изискванията на настоящите общи условия, неспазване на разпоредбите на действащото законодателство или поради изпълнението на разпореждания на компетентни държавни органи.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
ЧЛЕН 16.

Освен в други случаи, предвидени в настоящите общи условия, договорът между страните прекратява действието си при настъпването на някое от следните обстоятелства:

1. Преустановяване на поддръжката на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“;

2. По взаимно съгласие на страните;

3. Други предвидени в закона случаи.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
ЧЛЕН 17.

(1) Доколкото услугите, предоставяни от Фондация „ЛИБРе“, постоянно се допълват и изменят с цел тяхното развитие и усъвършенстване, както и с оглед на възможни законодателни промени, настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни от Фондация „ЛИБРе“.

(2) В случай на извършване на промени в общите условия, Фондация „ЛИБРе“ уведомява потребителя за извършените промени чрез публикуването на текста на измененията на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ в разумен срок преди окончателното им влизане в сила.

(3) Потребителят може да изрази несъгласие с промените в общите условия чрез прекратяване на ползването на услугите, достъпни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“. Ако потребителят продължи да използва услугите, предоставяни от уебсайта, след окончателното влизане в сила на промените, ще се счита, че същият е изразил съгласието си с променените общи условия.

ЧЛЕН 18. Фондация „ЛИБРе“ предприема необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и действащото българско и европейско законодателство. Политиката на Фондация „ЛИБРе“ за защита на личните данни е достъпна в уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ на адрес: http://librestories.eu/bg/p/privacy-policyДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

ЧЛЕН 19.

(1) Освен в изрично предвидените случаи, посочените в настоящите общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на бутон или маркиране на радио бутон или отметка в уебсайта на Фондация „ЛИБР е“ и други подобни, доколкото изявлението е технически записано по начин, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

(2) В случай че една или повече от уговорките на настоящите общи условия бъде прогласена за недействителна изцяло или отчасти, това не влече недействителност на договора, на останалите уговорки или на други отделни негови части, които продължават да бъдат в сила между страните. Недействителната клауза ще се смята за заместена от повелителните норми на закона или установената практика и обичаи.

(3) Настоящите общи условия са прилагат в съответствие със законите на Република България, като за всички неуредени от тях въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(4) Всички спорове между страните, възникващи от или отнасящи се до договора, сключен помежду им, включително въпроси, свързани с тълкуването, недействителността, изпълнението или прекратяването на договора, както и спорове по попълването на празноти в договора или изменението му във връзка с нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство и добра воля чрез преговори и взаимни отстъпки от страните. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът може да бъде отнесен за разрешаване от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София, България.

Настоящите общи условия са приети с решение на управителя на Фондация „ЛИБРе“ на 21.04.2017 г. и влизат в сила на 21.04.2017 г. Всички последващи промени в правилата ще бъдат ефективни от датата, посочена със съответните изменения.

© 2017 Фондация „ЛИБРе“