Димитрина Бояджиева

Димитрина Бояджиева е магистър по право от Пловдивския университет. Тя притежава дългогодишен професионален опит като юрисконсулт на водещи предприятия в частния сектор с дейности в производството и търговията с химични вещества и смеси и туризма, специализирайки в сферите защита на потребителите и конкуренцията, трудовоправните отношения и др.

Димитрина е преминала различни обучения в областта на прилагането на европейското законодателство спрямо производството и търговията с химични вещества и е участвала в изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на тази тематика. Развива интереси в областта на правните аспекти на информационните и комуникационни технологии, сред които защита на личните данни и правото на личен живот, права върху интелектуална собственост, защита на потребителите и др. В тази връзка Димитрина е предоставяла правни становища и консултации по въпроси от областта на електронната търговия и електронните съобщения.

Димитрина успешно съчетава практическия си опит с научни изследвания в областта на правото на информационните технологии. Понастоящем е докторант към Катедра „Компютърни науки“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), гр. София, където и преподава по дисциплините „Основи на европейското право“, „Основи на правото“ и „Основи на предприемачеството“ в УНИБИТ.